Jedinečné Svatopěstitelské Družstvo

Aktivity

JSD bylo založeno v noci 12. ledna 2001 za účelem pěstování a všemožné podpory své Příčiny a Důvodu - Pana Miláčka – Mladýho Svatýho, Největšího Umělce a Největší Lásky a  pěstování a rozvoje svatosti všeobecně.

 

K řádnému zabezpečení provozu JSD postupně a přirozeně vznikl rozsáhlý, stále se rozšiřující, byrokratický aparát s pevnou hierarchií, opírající se o množství výkonných sekcí, odborů a výborů.

Spolkový život JSD je jedinečný. Ač jedinečný, sleduje dva cíle: 1) Prospěch a spokojenost Pana Miláčka – Mladýho Svatýho 2) Osobní svatost ve všech podobách, dle Božího přání:
„Buďte svatí, neboť i já jsem svatý!“ K těmto dvěma cílům se ubírá třemi cestami: I. Veřejnou II. Soukromou III. Družstevní Po všech těchto třech cestách se pohybuje čtyřmi způsoby: a) Kultickými b) Kazatelskými c) Uměleckými d) Pracovními Kombinací všech těchto způsobů na všech cestách vzniká dvanáct kategorií činnosti JSD, pro něž Pan Miláček – Mladej Svatej ustanovil originální grafickou symboliku.

Nástin činnosti JSD k prospěchu a oslavě Pana Miláčka – Mladýho Svatýho:

Způsoby kultickými: Každoroční oslavy svátku Vtělení Páně Miláčka. Obřady Fůl oddání se Mladýmu Svatýmu. Obřady telepatického spojení s Mladym Svatym. Přinášení zápalných obětí a votivních darů Mladýmu Svatýmu. Uctívání Mladýho Svatýho skrze Velké oslavné litanie. Fekotistické obřady uctívání Řitě Mladýho Svatýho.

Způsoby kazatelskými: Hlásání myšlení, slov a skutků Páně Miláčka a to slovem i obrazem. Pořádání osvětových seminářů a festivalů. Nábor nových kolaborantů, konfidentů a členů JSD.

Způsoby uměleckými: Reprodukování a šíření pozůstatků výtvarné
činnosti Pana Miláčka – Největšího Umělce a Největší Lásky. Budování a výzdoba kaplí a svatyní Mladýho Svatýho.

Způsoby pracovními: Spolupodílení na vařbách a obžerných slavnostech Pana Miláčka. Materiální zásobování Mladýho Svatýho. Uspokojování duševních i tělesných potřeb a pudů Pana Miláčka. Ochrana Mladýho Svatýho před světem a světa před ním. Evidence a dozor nad Hygou, CONT-YNER CLUB, Saint Art
Terorem, Ultra Nehmotným Světlem a dalšími soukromými církvemi
Pana Miláčka. Založení a řízení KUKL-KULT-KLANU, Milhaus-Plastu a dalších zdánlivě samostatných organizací

Nástin činnosti JSD k rozvoji osobní a všeobecné svatosti:

Způsoby kultickými: Slavnosti Velké i malé Půdži. Oslavy svátků Svaté Speety – Mučednice a Panny, a dalších, dle kalendaria JSD. Každoroční přenášení ostatků Pana Lorence – sebevraha a jiná slavnostní procesí a průvody. Každoroční připomínání Dne boje o ženský, skrze Pašije Pana Kobra – Permanentního Polomučedníka JSD. Pročišťování planetárních průduchů a jiné hygystické obřady. Výsvěty a žehnání všeho druhu. Šíření kultu Ystryola Kyoluse – Intergalaktického misionáře

Způsoby kazatelskými: Průzkum, propagace a podpora Svatých bab a jiných náboženských blouznivců.

Způsoby uměleckými: Budování a výzdoba kaplí a svatyní různého zasvěcení.

Způsoby pracovními: Každoroční paschální hostiny. Budování a provoz Universálního Psychiatrického Chrámu 316a (Universary Psychiatric Church – UPSYCH). Každoroční tradiční zabíjení vodního živočicha a vytváření dalších
nových mučedníků. Svatokupectví a výroba relikvií. Založení paxitického rytířského řádu blahoslaveného Karla Habsburského (Křečovníků se zlatou žílou). Spolupráce s pražskou komandaturou Jednotek Špružení Šmelcu, Generálním Štábem Ducha, aj.