Cafe 9.net

Culture 2000
Avignon, Brusel, Bergen, Bologna, Helsinky, Praha, Reykjavík
NoD Praha

Klasifikace

Project

Místo

NOD

Cafe9.net byl společný projekt sedmi kulturních metropolí roku 2000. Město Helsinky bylo hlavním koordinátorem projektu.

 

Hlavním záměrem cafe9.net je vytvořit společenské/virtuální prostředí, kde mohou lidé tvořivě spolupracovat a komunikovat. Je zřejmé, že ve věku digitálních sítí, veřejný prostor pro svobodnou tvorbu a projev musí být v těchto sítích zachován. Původním koncepčním prvkem projektu je evropská tradice kultury veřejné kavárny jako místa odrážejícího společenskou, intelektuální a kulturní vitalitu společenské obce. Tato metafora bude rozšířena a použita pro delokalizovaný internetový prostor nabízející účastníkům možnosti mezikulturní výměny a komunikace.

Cafe9.net vzniklo prostřednictvím široké lidské sítě spojující sedm metropolí kultury, prorůstající a přesahující společenskou tkáň každého města. Tato lidská síť vytvoří základnu pro technickou realizaci na bázi ISDN/IP technologií v konkrétním místě v každém z měst, kavárny. K využití kavárny širším publikem poslouží speciálně zaškolení asistenti. Tato kombinovaná společensko-technická síť se stane platformou pro pestrou škálu projektů, které zareagují na široce distribuovanou výzvu k účasti. Projekty budou vybírány na základě jejich schopnosti zajistit místní, regionální a globální účast v komunikačním procesu. Možnými náměty jsou například zřetelné a jasně formulované projekty ke zvýšení (sociálního, politického, kulturního, technologického) povědomí a gramotnosti, různé formy interaktivního umění na síti, projekty na bázi archivování, komunit na síti, iniciativ BBS, dále živá vystoupení umělců na videoscéně, živé diskuse a povídání účastníků, vzdělávací a výchovné pořady, projekty zahrnující mladé, starší lidi (cílem je různé věkové zastoupení), vážené osobnosti např. v diskusích/prezentacích, remixy nebo sampling využívající síť jako zdroj obsahu, akce zahrnující tradiční vysílací média, přednášky/diskuse, pracovní dílny, večery poezie, čtení, panely atd.

cafe9.net vznikne prostřednictvím široké lidské sítě spojující sedm metropolí kultury, prorůstající a přesahující společenskou tkáň každého města. Tato lidská síť vytvoří základnu pro technickou realizaci na bázi ISDN/IP technologií v konkrétním místě v každém z měst, kavárny. K využití kavárny širším publikem poslouží speciálně zaškolení asistenti. Tato kombinovaná společensko-technická síť se stane platformou pro pestrou škálu projektů, které zareagují na široce distribuovanou výzvu k účasti. Projekty budou vybírány na základě jejich schopnosti zajistit místní, regionální a globální účast v komunikačním procesu. Možnými náměty jsou například zřetelné a jasně formulované projekty ke zvýšení (sociálního, politického, kulturního, technologického) povědomí a gramotnosti, různé formy interaktivního umění na síti, projekty na bázi archivování, komunit na síti, iniciativ BBS, dále živá vystoupení umělců na videoscéně, živé diskuse a povídání účastníků, vzdělávací a výchovné pořady, projekty zahrnující mladé, starší lidi (cílem je různé věkové zastoupení), vážené osobnosti např. v diskusích/prezentacích, remixy nebo sampling využívající síť jako zdroj obsahu, akce zahrnující tradiční vysílací média, přednášky/diskuse, pracovní dílny, večery poezie, čtení, panely atd.

Organizátoři jsou si vědomi toho, že projekty mohou mít mnoho různých společenských a technických forem a budou, pokud to technika dovolí, podporovat jejich provedení. Aby místní organizátoři nedostávali jen hotové projekty, budou informovat a stimulovat nejen četné místní komunity, jedince a iniciativy, ale zároveň pomáhat formovat nové projekty, které by mohly využít platformy cafe9.net. Tento projekt je samozřejmě zcela závislý na úsilí všech zúčastněných vytvořit pevnou síť fungující jak na dálku tak lokálně – zvláště s ohledem na to, že projekt by měl zahrnout všechny možné demografické skupiny. Široké společenské zapojení je klíčem ke zdravé síti.

Soustředěný program cafe9.net se bude konat od září do listopadu 2000. Každé ze sedmi měst bude po dobu x týdnů hlavním pořadatelem programu. Další schůzka zástupců cafe9.net o vývoji projektu v jednotlivých městech a vybraných individuálních projektech proběhne v lednu 2000 v Praze.

Freon Frigobox - Narrative Crossroads (Brussels) International workshops on the contemporary comics

Since the early Nineties, Fréon has given a new direction to the comic strip world; they have produced, among other things, the Autaric Comix Festival, a key event for today‘s comic strip creators. Fréon will use the recorded interviews of Brussels Belongs to Us to set up four international workshops concerned with the contemporary comic strip. In the series of four workshops will participate both Belgian and foreign, young as well as established comic strip authors, focusing on the central subject of The City. The work of the artists and scriptwriters will be presented in the form of multiledia exhibition set up in the Espace Narratif and will also be put on the Internet in a special area created for this purpose within the cafe9.net website. L.I.M.B. /Praha/ Improvizovaná on-line hudební představení

L.I.M.B. /Prague/ Improvised on-line music performances

This projcct will bring together musicians from partner cities who will via Internet play wholly improvised sets, which will be broadcast live. Each performance will last one hour and will be based on a unique concept with regard to Internet. For example a string quartet performance will be devided into three twenty minutes sets, the first by two violinist, then by the cellinst and bass player, and finally as a quartet. The performances will try to cover a wide range of instrumentation and styles.

Cirkus 2000 (Faxinace)/Praha Circus 2000 [Faxcination]/Prague An animation project designed through the Internet

This project continues in the spirit of the Faxcination animation project whose impetus was a blockade situation in Sarajevo. The first drawings in the series of linked animation scripts submitted by children from different countries was begun by a group of Bosnian children who "broke" the blockade by using telephone lines to send their animation script via fax to a group of young Czechs who continued the story. The link moved from there to Belgium, Norway, India, Slovenia and Japan. Circus 2000's starting point is a series of drawings for the creation of thematic, animated projects on the theme of a virtual Circus. Children from the age of 12 and up in each participating country are guided through workshops that enable them to create animated drawings and short stories to be presented in the Circus web environment.

Lescitesdeprague/Praha

non tradition view of Prague’s residential areas

The name lescitesdeprague, which may sound a little poetic, covers an internet project that presents a nontraditional view of Prague's residential areas. Using a digital camera, Jan Trnka tries to compose a document that records the "atomosphere of a residential area". The project is presented within the aim of evaluating lifestyle in residential areas, considering a great variety of its aspects. It doesn't try to questions objectively, but rather tries to propose a subjective view towards the background scenery and concrete objects that one finds there. The views which we are tired of, which we are too accustomed to in everyday life, but at the same time those of which could have a different impression, when observing in closer detail. While the administrative district Prague 4 has old residential sections with a history of more than a few centuries (like Nusle and Michle), it also includes new areas like Krc and Libuse that were built up in the modern age, the 1960's, when the reorganization of Prague was carried out. Here we encounter images of the latter ones, the newer areas. http://prague.avu.cz

Freska Y2K (Bologna)

Y2K fresco (Bologna) Collage made from contemporary art forms of different cultures

The Y2K fresco concept is based on the idea of a fresco of contemporary European culture, made through the aid of artists and based on the theme of the new millenium. Throughout the duration of the cafe9.net project the creations of artists working in various cultural fields will be distributed by one or more of the servers at the local venues, thus covering a wide range of artistic cultures. Contributions will range in digital format from audio to video and static imagery. The content of these files will include painting, sculpture, poetry, writing, architecture, photography as well as performance or action art. A specific software will be designed which should play the role of director in the arrangment and mixage of the contributions which will eventually create a ”multimedia muddle”. It should consist of an endless transformation representing a collage of different forms of art and expressions in the various cultures. Therefore the process will not have a specific direction and will play with spontaneity.

EuroVision2000 - MoneyNationsTV /Prague/ Temporary European Local TV

MoneyNations is based on a free floating network of correspondends and connected individuals across Europe, including artists, sociologists, journalists and economists from the non-governmental sector. MoneyNationsTV will use the cafe9.net context as a platform for production. Videos will be produced dealing specifically with phenomena of informal economy, migration as a possible new post-national concept for Europe including reflections about the "Fortress Europe” and anti-migrational trends that are currently observable. MoneyNationsTV is a selfmade television channel formed through the presentation of videos from the MoneyNationsTV pool including live moderation, talk-shows, discussions, interviews and performances on the afore mentioned topics. All of the events will be professionaly taped and live-streamed. Tapes or files are easely exchagable and can be reused for other events.

Pilotní internetová rozhlasová stanice /Praha/ Autonomní rozhlasové vysílání a archiv vlastních nahrávek v Centru současného umění v Praze

<

p>The main goal of the cafe9.net was to establish social/virtual environment, where people can collaborate and communicate in creative way. It is clear that in the age of digital networks, the public space for free creation and expression must be preserved in these networks. The original conceptual element of the project is the European tradition of public café culture as a place that reflects the social, intellectual and cultural vitality of the social community. This metaphor will be extended and used for a delocalized Internet space offering participants opportunities for intercultural exchange and communication.

Cafe9.net was created through a wide human network connecting seven metropolises of culture, growing and transcending the social fabric of each city. This human network will create a basis for technical implementation based on ISDN / IP technologies in a specific place in each of the cities, cafes. Specially trained assistants will use the café for a wider audience. This combined socio-technical network will become a platform for a diverse range of projects that will respond to a widely distributed call for participation. Projects will be selected on the basis of their ability to ensure local, regional and global participation in the communication process. Possible topics are, for example, clear and clearly formulated projects to increase (social, political, cultural, technological) awareness and literacy, various forms of interactive online art, archival-based projects, online communities, BBS initiatives, live performances by artists on the video stage, live discussions and conversations of participants, educational and upbringing programs, projects involving young, older people (targeting different age groups), esteemed personalities eg in discussions / presentations, remixes or sampling using the network as a content source, events involving traditional broadcast media, lectures / discussions, workshops, poetry evenings, readings, panels, etc.

Cafe9.net - selection of the planned projects

1. September – 31.October 2000

www.cafe9.net, /or www.cafe9.cz/ univerzální prostor NoD, Dlouhá 33