Výzva nadace Agosto Foundation k nominacím na podporu činnosti individuálních umělců, uměleckých a kulturních subjektů v novém grantovém programu Perpedes.

 

Příjem nominací za rok 2017 byl uzavřen. Pro vyhlášení nové výzvy sledujte náš web či se zapište do odběru newsletteru.


Výzva k nominacím

Grantový program Perpedes

Výzva nadace Agosto Foundation k nominacím na podporu činnosti individuálních umělců, uměleckých a kulturních subjektů v novém grantovém programu Perpedes.

Nadační program Perpedes má za cíl přispět k užšímu propojení uměleckých a kulturních aktivit s životem různých sociálních vrstev a komunit v místním a regionálním měřítku. Zaměřuje se na posílení menších individuálních nebo občanských iniciativ, pohybujících se nebo vstupujících do mezioborové spolupráce v rámci současného umění a reflektujících společenské či environmentální souvislosti.

Grantový program spravuje nadace Agosto Foundation, která pro tento účel vyčlenila v roce 2017 částku 800.000 Kč. Granty mohou být poskytnuty právnickým (spolky, sdružení, místní akční skupiny, atp.), a fyzickým osobám (jednotlivcům). Výše grantového příspěvku na jeden projekt je stanovena na maximálně 80.000 Kč. Využití grant- ového příspěvku a časový harmonogram jeho čerpání bude speci kován při osobním setkání podle individuálních potřeb vybraných kandidátů. O udělení grantu rozhoduje správní rada nadace na návrh grantové komise.

Nominace budou přijímány průběžně do 30. září 2017. Granty bude nadace udělovat podle sjednaného časového harmonogramu s vybraným subjektem s možností čerpat příspěvek do konce roku 2018.

Výběrové řízení je dvoukolové:

  1. posouzení zaslaných příspěvků
  2. osobní pohovor s vybranými kandidáty

Kritéria hodnocení:

• působení kandidátů v České republice po dobu minimálně 2 let
• spolupráce s místní komunitou
• míra aktivit směřujících k autonomii a podpora místních kompetencí v oblasti společenského života
• provázanost se současným uměním a využití tvůrčích postupů
• zaměření činnosti k aktuálním celospolečenským tématům, jakými jsou: životní prostředí, solidarita, kulturní dědictví, inkluze
• mezioborovost, vzdělávání

Harmonogram grantové výzvy:

• zveřejnění výzvy k nominacím: červen 2017
• uzávěrka příjmu nominací: 30. září 2017
• výběr a osobní setkání s vybranými kandidáty v místě jejich působení: říjen, listopad 2017
• vydání rozhodnutí o podpoře: listopad, prosinec 2017
• vyhodnocení programu: leden 2019

Nominovat může kdokoli. Pokud sami realizujete nebo víte o inspirativní činnosti, která by mohla být vhodná k podpoře a odpovídala uvedeným kritériím, napište nám e-mailem na janek.rous@agosto-foundation.org (a v kopii vždy na info@agosto-foundation.org) se zdůvodněním nominace. Do předmětu zprávy uvádějte NOMINACE PER- PEDES 2017. Návrh musí obsahovat popis činnosti navrhovaného subjektu a odůvodnění nominace (maximálně 5 normostran A4), kontaktní údaje na nominova-nou/ného a na Vás. Nadace si vyhrazuje právo odpovídat pouze kandidátům, které doporučí komise. S případnými dotazy se můžete obrátit na Janka Rouse e-mailem na adresu:

janek.rous@agosto-foundation.org

Nadace Agosto Foundation, založená v roce 2013, je soukromou neziskovou organizací se sídlem v Praze, která byla vytvořena na podporu kulturních a sociálních programů. Součástí aktivit nadace je podpora snah o uvědomělý a udržitelný rozvoj takových uměleckých forem, které podporují pozitivní společenskou a kulturní změnu. Zvláštní důraz je kladen na inovátorský, experimentální a mezioborový přístup, obranu hodnot jako svobodná a rovná výmě- na informací a zkušeností, otevřená diskuze v mezigeneračním a interkulturním prostoru a zvláště na projekty, které mají vzdělávací přesahy.

Prostřednictvím grantů podporuje nadace zejména iniciativy, které se přičiňují o osobní a společenský rozvoj, a které se v rámci umělecké činnosti vyrovnávají s komplexními výzvami, které jsou se společenskými změnami nedílně spojeny. Mediální partneři: ArtMap, RurArtMap, Artalk, Artycok.tv.

Daruj

 

Nadace Agosto Foundation je soukromá organizace založená v roce 2013. Zaměřuje se na na podporu a rozvoj společenských a kulturních programů a na budování trvalých vztahů napříč obory.

Prostřednictvím svých aktivit nadace reflektuje stávající strukturální podmínky v kultuře a podporuje efektivní a zodpovědný rozvoj různorodých uměleckých forem, médií a jiných tvůrčích aktivit. Zvláštní důraz je kladen na „způsoby improvizace,“ které v umění aplikují experimentální a mezioborové postupy a čerpají ze znalostí různých škol a tradic. Grantové příspěvky směřujeme do podpory iniciativ společensko-kulturního rozvoje, které usilují o hmatatelné, kolektivní a lokální výsledky.

Hlavní okruhy naší podpory jsou:

· komunitní a zespoda iniciované projekty
· budování rámců pro stálou výměnu vědomostí a nápadů
· alternativní formy učení a kultivace veřejné účasti
· podpora mezinárodních vztahů a výměnných programů
· nezávislé hnutí a iniciativy
· sociální a environmentální spravedlnost

Nadace Agosto Foundation momentálně nenabízí tradiční formu grantového programu. Nadace nevyhlašuje obecné výběrové řízení a nemá žádné termíny přihlášek.

Pokud máte projekt, který si zasluhuje pozornost a podporu a který se vyjadřuje k výše zmíněným tématům, neváhejte nás kontaktovat na info@agosto-foundation.org. Váš podnět zvážíme v nejbližším možném termínu. Vzhledem k velkému počtu zasílaných projektů však nejsme schopni na každý z nich odpovídat individuálně.

Nechte si od nás zasílat pravidelný emailový newsletter a zůstaňte v obraze, co se týče novinek, grantů a dalších aktivit Nadace Agosto Foundation. Pokud chcete získat informace o již udělených grantech a vybraných projektech, věnujte prosím pozornost našim výročním zprávám a dokumentům, které lze najít na těchto stránkách.