Výsledky 1. ročníku
grantového programu Perpedes 2017

Tisková zpráva
14. 12. 2017, Praha

Správní rada nadace schválila k podpoře na doporučení odborné komise z 91 nominací, které nadace obdržela na základě veřejné výzvy s uzávěrkou 30. 9. 2017, celkem 12 nominovaných subjektů. Nadace vybrané spolky či jednotlivce podpořila celkovou částkou 660.000 Kč.

 

Komise a správní rada kladla při výběru důraz především na mezioborovou uměleckou spolupráci a výraznou orientaci na ekologická či sociální témata.

Výzva k nominacím

Pro nadační podporu byly vybrány následující subjekty:


ASSociace

Andere Seite Studio and ASSociace, Almanach KubinStadt, Litoměřice-associace-kubinstadt.jpg

Zakladatelé spolku ASSociace – tvůrčí bratrská dvojice Zdeněk a Radek Květoňovi pocházejí z Litoměřic. Už během studií se absolventi ateliéru fotografie Pavla Baňky UJEP Ústí nad Labem (1995-1999) a později FAMU v Praze (ateliér plenéru Bohumíra Prokůpka) věnovali dlouhodobému uměleckému průzkumu a mapování Terezínské pevnosti a jejího okolí nedaleko jejich rodného města. Aktuální publikační projekt, bibliofilský umělecký sborník Almanach Kubinstadt, vycházející každoročně s tematickým zaměřením, věnovaný poctě litoměřického rodáka Alfréda Kubina, se rovněž soustřeďuje na lokální uměleckou topografii a představuje současné výtvarné a literární práce umělců litoměřického kraje. Snahou spolku je ustálit Almanach jako pravidelnou možnost pro publikování místních spřízněných tvůrců. Spolek se rovněž věnuje přípravě různorodých komunitních akcí a představuje důležitý prvek regionu.

Associaci jsme podpořili částkou 40.000 Kč na vydání Almanachu KubinStadt

Bludný Kámen

Bludný Kámen, Opava, Stará síť pro novou hudbu-bludny-kamen-bludnykamen.jpg

Spolek působí dlouhodobě a vytrvale v regionu jako zázemí pro organické kulturní a umělecké dění a to v místě, které většinu současných živých aktivit není schopno aktuálně zhodnotit a podpořit. Má nezastupitelnou roli pro místní tvůrčí komunitu. Výjimečné programové zaměření prezentace kvalitního současného umění spolu se specifickým sociálním rozměrem práce je poměrně ojedinělé a v Moravskoslezském kraji zcela jedinečné.     

Bludný kámen jsme podpořili částkou 40.000 Kč

Dobrá společnost

Zastávka194, Chotěboř,  Dobrá společnost-dobra-spolecnost-zastavka3.jpg

Široký záběr a nepodbízivost celoročně intenzivní dramaturgie kulturního a vzdělávacího programu spolku považujeme za znatelně zásadní pro místní obyvatele a jejich vzájemnou sounáležitost. Prostřednictvím výjimečného komunitního projektu jsou diskutována důležitá sociopolitická témata v souběhu s aktivní kulturní a komunitní činností. Spolek získal do vlastnictví pozoruhodnou historickou budovu v centru města, což mimo jiné svědčí o odhodlání členů se komunitní činnosti dlouhodobě věnovat.     

Dobrou společnost jsme podpořili částkou 70.000 Kč

Dům Válovek

Jitka and Květa at their house in Kladno. Photo: Jiří Hanke. Válová Sisters Archive-valovy-doktorat-082c.jpg

Tato iniciativa je pokusem zahájení diskuse o tvorbě sester Válových, úzce spjatých s jejich rodným městem Kladnem a zabývat se otázkou, co mají dělat s domem, ve kterém žily a pracovaly, stejně tak, co dál s rozlišnými zachovanými artefakty. Obecné povědomí o významu uměleckého odkazu sester Válových v Kladně je v mnoha ohledech nedostatečné a nedostává se mu širší pozornosti. Cílem projektu je zvýšit zájem a iniciovat kroky na obecní úrovni v Kladně, nebo vyzvat Národní galerii společně s Ministerstvem kultury, který by nakonec vedl jak k diskurznímu, tak finančnímu investování do zachování jejich dědictví.

Iniciativu Dům Válovek jsme podpořili částkou 40.000 Kč.

Knihovna Romafuturismo

Marathon reading at Romafuturism Library-knihovna-romafuturismo-marathon-ivetakokyova.jpg

Projekt knihovny a kulturního centra Romafuturismo je v Čechách naprosto ojedinělý. Záměr vybudovat přístupné kulturní a společenské centrum (zdaleka nejen) pro romskou minoritu, je důležitým krokem k pokusu o eliminaci rasové nesnášenlivosti, která je v ČR silně negativním jevem. Mizivé možnosti a prostředky, jak zajímavě a dlouhodobě prezentovat pozoruhodnost a rozmanitost romské či jiné minoritní kultury a umění v ČR, jsou jedním z velkých činitelů etnické nesnášenlivosti a neporozumění.

Knihovnu Romafuturismo jsme podpořili částkou 70.000 Kč

Ku prospěchu

Ku prospěchu, Chomutov-ku-prospechu-kuprospechu-chomutov.jpg

Spolek nápaditě a účinně propojuje sociální práci s kulturními aktivitami a vzdělávácí činností. Chomutov patří dlouhodobě k problematickým lokalitám na mapě ČR a spolek Ku prospěchu se s tímto negativním obrazem snaží bojovat. Zaměřuje se především na mládež, kterou se snaží aktivně zapojovat do příprav a organizace různorodých programů, nabízející možnosti tvůrčího vyžití v mnoha aktivitách kulturního, uměleckého či sportovně komunitního charakteru. Vysoce hodnotíme jejich všeobecný důraz na ochranu životního prostředí a eliminaci sociální či etnické nesnášenlivosti.     

Spolek Ku prospěchu  jsme podpořili částkou 70.000 Kč

Planeta Chaos

Kabinet Chaos-planet-chaos-chaos3.jpeg

Vesnická galerie Chaos se za několik let své existence osvědčila jako pozoruhodný projekt, který programově cílí na veřejnost mimo města. Výstavní dramaturgie se orientuje především na umělce, věnující se tématům spjatých s venkovem, přírodou či ekologií, čímž se snaží srozumitelnou a blízkou formou přitáhnout pozornost neměstského publika k současnému umění. Galerie je rovněž napojena na dvě místní střední školy humanitního a uměleckého zaměření, kde vystavující umělci návazně častokráte přednášejí, či se věnují jiné, se současným uměním související vzdělávací činnosti.     

Planetu Chaos jsme podpořili částkou 40.000 Kč

Punctum – Krásovka

-punctum-krasovka-marekhlavacpunctum5.jpg

Komunitní projekt Punctum je v rámci města Prahy zcela ojedinělým a svým zaměřením a dramaturgií programu nabízí funkční a důležitou alternativu v běžném kulturním a společenském provozu. Orientuje se především na experimentální hudební formace, které se snaží maximálně zpřístupnit široké veřejnosti a to pozoruhodně neelitářským přístupem a propracovaným vzdělávacím programem. Spolek se též výrazně angažuje v oblasti ekologické výchovy a prevenci problematických psychosociálních jevů.     

Punctum Praha jsme podpořili částkou 70.000 Kč

Tereza Říčanová

Tereza Říčanová, Deník-tereza-ricanova-terezaricanova-denik.jpg

Výrazná autorka nejen dětské ilustrace a literatury žije na statku v Mezné u Pelhřimova a její škála aktivního uměleckého působení, od realizací divadelních představení pro děti na vesnicích, tvůrčích  dílen a další pedagogické činnosti v regionu, je ojedinělá. Její projekt slibuje vizuální report každodenního života s krávou na vysočinském venkově, který by završila příprava publikace “Kraví knížka“.     

Přípravu Kraví knížky Terezey Říčanové jsme podpořili částkou 40.000 Kč

Za krásnou Ostravu

Okrášlovací spolek Za krásnou Ostravu-za-krasnou-ostravu-krasnaostrava.jpg

Spolek dlouhodobě a účinně působí jako významný pečovatel o veřejný prostor městské kulturní psychogeografie. Aktivně vystupuje jako kulturně politická opozice vedení města a jde o zajímavý příklad kulturního života či vzdělávání tzv. zdola. Dobrovolná občanská iniciativa vychází z přirozené potřeby péče o vlastní prostředí v duchovním i materiálním slova smyslu a to zejména na úrovni konstruktivní kritiky problematických jevů či funkcí města. Programové zaměření spolku je široké a na Ostravsku se za léta svého působení stala jeho činnost velice vyhledávanou. O svých aktivitách vydává nepravidelný časopis s mnoha odbornými texty, zaměřenými na aktuální témata a projekty spolku.     

Okrašlovací spolek Za krásnou Ostravu jsme podpořili částkou 70.000 Kč

Zámek Valeč

Zámek Valeč

Projekt záchrany zámku Valeč v bývalých Sudetech a hledání jeho nové funkce skrze pořádání výstav a mnohá setkávání nejen místních obyvatel, se zdá být dlouhodobě úspěšný a pro veřejnost přitažlivý. Kulturní život ve v podstatě vyloučené lokalitě zaostává a jakákoliv družná aktivita je velkým přínosem pro společné soužití.

Barboru Tichou a umělecké aktivity na zámku Valeč jsme podpořili částkou 40.000 Kč

Zauhlovačka

Zauhlovačka. Celkový pohled-zauhlovacka-zauhlovackacelkovypohled.jpg

Objekt zauhlovací věže bývalého nádraží se stal před několika lety středobodem kulturního a komunitního života Vratislavic. Záslužná je jak záchrana unikátní stavby, která je možná jediným dochovaným exemplářem svého druhu, tak kulturní a osvětově-vzdělávací činnost svou pestrostí a vyhledávaností. Místní veřejnost a drobná podnikatelská sféra se hojně zapojuje do dobrovolných prací a aktivit či materiálně podporuje jednotlivé kulturní události, což svědčí mj. o schopnosti spolku vyvolat a udržovat všeobecný zájem a péči místních obyvatel o společné prostory města a kulturních hodnot.    

Zauhlovačku jsme podpořili částkou 70.000 Kč

Jak snadno nebo obtížně se realizují drobnější kulturně zaměřené projekty mimo velká města? Je výhodou, že se na malém městě nebo na vesnici všichni znají a tím pádem se líp domluví? Z jakých zdrojů se financuje alternativní kultura? To byly některé z otázek středečního ArtCafé. „Hledali jsme, kde je největší díra v podpoře z veřejných zdrojů na poli kultury a umění a došli jsme k tomu, že je důležité napomáhat rozvíjet tu aktivitu hlavně v regionech – na vesnicích a v malých městech,“ říká Janek Rous, který má program a starosti.

Poslechněte si rozhovor zde.